1202345Library Automation
ห้องสมุดอัตโนมัติ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย กระบวนการทำงาน องค์ประกอบของห้องสมุดอัติโนมัติ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ฮาร์ดแวร์ ซอฟตืแวร์ การดำเนินงาน การบริหารและการบำรุงรักษาระบบ


Definition, process and component of automation system, system of library automation. hardware, software,process, management and maintenance.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215