1202344Research in Information Science
การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาหลักและความสำคัญของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ การวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงประวัติ การวิจัยเชิงคุณลักษณะ การวิจัยและพัฒนา การฝึกปฏิบัติการวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์และการเลือกหัวข้อวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ภูมิหลัง ความมุ่งหมาย ความสำคัญ สมมุติฐานการวิจัย ขอบเขต นิยามศัพท์ วิธีดำเนินการวิจัย แหล่งข้อมูลการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผล การวิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบรายงานผล

Foundation and importance of research, research methodology in information science. survey research, experimental research, historical research, qualitative research,research and development for information work,research practice: an analysis and creation
of research subject information science; conducting research literatures reviews; background, objectives, value, research hypotherer,scopes, definitions, research processes, research targets, data collecting instruments, data gathering, data analysis, and
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215