1202343Data Warehouse System
ระบบคลังข้อมูล
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1202223

Course Description
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคลังข้อมูล สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับคลังข้อมูล การประยุกต์ใช้คลังข้อมูลในงานสารสนเทศ


Concept and theory of data warehouse, data warehouse architecture, technology and tool, applies data warehouse in information work.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215