1202341Business Information Management
การจัดการสารสนเทศด้านธุรกิจ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้างธุรกิจ แหล่งและทรัพยากรสารสนเทศด้านธุรกิจ แนวคิดด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม การออกแบบและประยุกต์ใช้งานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


Business structure, information source and resources for business, concept of information system for business and industry, design and apply of E-Commerce.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215