1202339Wireless Network
เครือข่ายไร้สาย
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1202331

Course Description
การสื่อสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายแบบไร้สาย การออกแบบและการประยุกต์ใช้เครือข่ายแบบไร้สาย แนวโน้มในอนาคตของเครือข่ายแบบไร้สาย


Communication and accessories of wireless network, design and application of wireless network, trend of wireless network.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215