1202338Information Management for Life-Long Learning
การจัดการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของการจัดการสารสนเทศ กระบวนการจัดการสารสนเทศ เครื่องมือในการจัดการสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต รูปแบบของสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต


Definitions and importance of information management, processcs of information management, roles information management, models of information and life-long learning.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215