1202337Government Publications Management
การจัดการสิ่งพิมพ์รัฐบาล
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญของสิ่งพิมพ์รัฐบาล ระบบการบริหารงานและโครงสร้างของส่วนราชการ การจัดหา จัดเก็บ บริการและเผยแพร่สิ่งพิมพ์รัฐบาล


Definition and importance of government publication, management systems and syructures of government, acquisition, storage, service and dissemination of government publications.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215