1202336Reading and Learning Promotion
การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของการอ่านและการเรียนรู้ กลวิธี พฤติกรรม ความสนใจและปัญหาในการอ่านของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้


Definition and importance of reading and learning, reading techniques, behavior, reading interests and reading problems of various groups, activities of reading and learning promotion.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215