1202334Preservation and Maintenance of Information Resources
การอนุรักษ์และการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญของการอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรสารสนเทศ หลักการและวิธีอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ


Importance of preservation and maintenance of information resources, laws and rules related, protection of information resources, principles and process of preservtion and maintenance of information resource.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215