1202333Information Services for the Disadvantaged Group
การบริการสารสนเทศสำหรับผู้ด้อยโอกาส
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของผู้ด้อยโอกาส ประเภทของบริการสำหรับผู้ด้อยโอกาส การจัดหาวัสดุสารสนเทศและการจัดกิจกรรมบริการสารสนเทศสำหรับผู้ด้อยโอกาส


Definition of disadvantaged group, types of services for the disadvantaged group, acquisition and services of information materials for disadvantaged groups.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215