1202333Senior Project in Information Science 1
โครงงานสารสนเทศศาสตร์ 1
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาประเด็นคัสรรทางสารสนเทศศาสตร์ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการ จัดทำวัตถุประสงค์ แผนงาน ขั้นตอนการดำเนินงานโครงงานและนำเสนอโครงงาน


To study and select a topic of student's interest in information science under the supervision of an advisor and committee, define the project objective, plan and process, presentation of project proposal.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215