1202332Information Services for the Elderly
การบริการสารสนเทศสำหรับผู้สูงอายุ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของผู้สูงอายุ ประเภทของบริการสำหรับผู้สูงอายุ การจัดหาและทำหนังสือสำหรับผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมบริการสารสนเทศสำหรับผู้สูงอายุ


Definition and importance of the elderly, acquisition and marking the elderly book, service activities for the elderly.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215