1202331Information Inter Networking
เครือข่ายสารสนเทศ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1202226

Course Description
ความหมาย ประวัติ วัตถุประสงค์ แนวโน้มและลักษณะของอินเทอร์เน็ตเวิร์คกิง การเชื่อมต่อแวน ชนิดและวิธีการเชื่อมต่อแวน สถาปัตยกรรมของอินเทอร์เน็ตเวิร์คกิง เช่น สื่อ เทคนิคการสื่อสารข้อมูล สถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูล โปรโตคอล ความเร็ว บริการที่มี เป็นต้น
อุปกรณ์ที่จำเป็นโอเอสไอ โมเดล ระดับการเชื่อมต่อโปรโตคอลสแตคที่มีใช้ในปัจจุบัน เช่น เอสเอ็นเอ และทีซีพี/ไอพี เป็นต้น ระบบการรักษาความปลอดภัย

Definition, history,objectives, trend and of Internetworking, WAN connection, architecture of internetworking, media, technique of data communication, topology, protocol, speed and services, hardware of OSI Model, level of protocol stack, SNA, DNA,TCP/IP,
network security.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215