1202325Information Technology Management
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครือข่ายสื่อสาร ระบบโทรคมนาคม การเผยแพร่สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีประเภทต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการสารสนเทศในศูนย์
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่องานบริการสารสนเทศ


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53