1202322Internet Services in Information Center I
การบริการอินเทอร์เน็ตในศูนย์สารสนเทศ 1
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาระบบ Internet ประวัติความเป็นมา การเชื่อมต่อ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การรักษาความปลอดภัย มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีและบริการต่างๆใน internet แหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานinternet เพื่อบริการสารสนเทศ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52