1202321Office Automation
สำนักงานอัตโนมัติ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาลักษณะของสำนักงานอัตโนมัติ โครงสร้างและการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ การปรับเปลี่ยนและผลกระทบในการใช้สำนักงานอัตโนมัติ ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ ที่ใช้ในสำนักงานอัตโนมัติ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54