1202317Information Industry
อุตสาหกรรมสารสนเทศ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาประเภทและแหล่งอุตสาหกรรมการผลิตสารสนเทศ ข้อมูลนำเข้า ประเภทและรูปแบบของผลผลิตแต่ละประเภท ทั้งนี้เป็นสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิกส์ กระบวนการการตลาด การวิจัยตลาด แหล่งรองรับ ทิศทางและแนวโน้มอุตสาหกรรมสารสนเทศ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54