1202315Introduction to Library Automation
ห้องสมุดอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาความหมาย กระบวนการทำงาน องค์ประกอบของห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ การดำเนินงาน การบริหารและการบำรุงรักษาระบบ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215