1202312Information Database Management
การจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาการจัดการฐานข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการนำไปใช้ในงานสารสนเทศ หลักในการวิเคราะห์ การดึงข้อมูลออกมาใช้ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54