1202240User Studies
การศึกษาผู้ใช้
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการศึกษาผู้ใช้สารสนเทศ วัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศของผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ กระบวนการศึกษา การใช้และความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศ กรณีศึกษาการศึกษาผู้ใช้


Concepts concerning methods in information user studies, purposes and behaviors of information use by various professions, information need assessment, case studies of information user studies.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215