1202239Information Services
การบริการสารสนเทศ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การจัดบริการและการเผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการ การจัดบริการสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ การวางแผนงานบริการและการเผยแพร่สารสนเทศ กระบวนการบริการ การเผยแพร่และการประเมินผล แหล่งสารสนเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ มาตรฐาน
คุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการเผยแพร่สารสนเทศ

Types of information services and dissemination, usage of technology for information services, create modern and effective services, planning of servides and dissemination. procedure of services and dissemination, assessment of services, information
source in variou fields, quality standard.quality control and quality insurance, law relating to information services and dissemination.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215