1202234Psychology for Information Profession
จิตวิทยาสำหรับนักสารสนเทศ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พฤติกรรมมนุษย์ในด้านความต้องการ ความแตกต่างระหว่างบุคคล มนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้ การปรับตัว แรงจูงใจ พฤติกรรมของผู้ใช้สารสนเทศ ตลอดจนจิตวิทยาในการให้บริการสารสนเทศ


Study of human behavior, analysis of individual needs and differences, human relations, learning, adaptation and motivation, user's behavior and psychology for information services.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215