1202232Record Management
การจัดการเอกสาร
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย การรวบรวม การจัดเก็บ และการจำแนกเอกสารทุกประเภทขององค์กร วิธีการที่ทันสมัยในการจัดเก็บและค้นคืนเอกสาร


Definition, collecting, storing and classifying of records in organization, modern method record in storage and retrieval.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215