1202231Collection Development
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การประเมินทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเลือกทรัพยากรสารสนเทศสำหรับบริการวิชาแก่ผู้ใช้ของศูนย์สารสนเทศ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การซื้อหรือเช่า การได้เปล่า การแลกเปลี่ยน การจัดทำเอง ระเบียบขององค์กรในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินความคุ้มค่าของทรัพยากร
สารสนเทศที่นำมาให้บริการวิชาการ การคัดลอกและการทดแทนทรัพยากรสารสนเทศ ระบบทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ

The appraisement of information materials for academic selscting in information center, information materials acquisition; purchase or rental, compliments or free, exchange or barter, create and self-made, organization regulation for information material,
acquisition,value appraisement for information materials on services academic, weeding and replace for information materials. Information materials record system.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215