1202230Adolescence Literature
วรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของวรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น ลักษณะวรรณกรรมที่ดี สำหรับวัยรุ่น การประเมินค่า การใช้ประโยชน์ และการผลิตวรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น


Definition, Importance, and type of adolescence literature, criteria for good adolescence literature, assessment and usage, making of adolescence literature.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215