1202229Children Literature
วรรณกรรมสำหรับเด็ก
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของวรรณกรรมสำหรับเด็ก ลักษณะวรรณกรรมเด็กที่ดี การผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็ก การประเมินค่า การใช้ประโยชน์


Definition, importance, and trype of children literature, criteria for good children literature, making of chidren literature, assessment and usage.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215