1202227Knowledge and Learning Society
สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะและองค์ประกอบของสังคมความรู้และสังคมการเรียนรู้ การรู้สารสนเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการความรู้


Characteristics and components of knowledge and learning society, information litcracy, local wisdom , and knowledge management.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215