1202226Data Communication and Information Network
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของการสื่อสารข้อมูล สถาปัตยกรรมการสื่อสารและโปรโตคอล ระบบการส่งข้อมูล แนวคิดเกี่ยวกับระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ลักษณะของเครือข่ายประเภทของระบบเครือข่าย การเชื่อมโยงเครือข่ายภายในและภายนอก แหล่งสารสนเทศ ข้อดีและข้อเสียของข่ายงานสารสนเทศ
ที่ใช้ในปัจจุบัน

Difinition of data communication, communication architecture and protocols, data transmission, concept of Network, information network, network topology, type of network. Network connection inside inside and outside of information source, current
strength and weakness of network.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215