1202225System Analysisin Information Work
การวิเคราะห์ระบบในงานสารสนเทศ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ กระบวนการวิธีวิเคราะห์และออกแบบระบบ การศึกษาระบบงานของศูนย์สารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ในการพัฒนาไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์


Principles and theory of information system, system analysis and design methods,study of system in information center and learning resource for development to computer-base system.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215