1202223Database Management for Information Work 1
การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานสารสนเทศ 1
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการของระบบฐานข้อมูล ตัวแบบฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล กฎความคงสภาพของข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และการแบบฐานข้อมูลในงานสารสนเทศ การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เช่น ไมดครซอฟต์แอคเซส


Principles of database system, database model, database management system and data integrity rules, gathering of data, database design in information work, using database management system software such MS Access.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215