1202220Organization of Information 2
การจัดระบบสารสนเทศ 2
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันและการจัดระบบสนเทศบนเครือข่าย การทำรายการวัสดุไม่ตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานวิเคราะห์และจัดระบบสารสนเทศ


Library of Congress Classification System, classification and cataloging information on web and non-printed materials, including using of information technology for classification and cataloging work.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215