1202213Information Dissemination
การเผยแพร่สารสนเทศ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาการเผยแพร่สารสนเทศด้วยวิธีการต่างๆการเตรียมสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่ การวางแผน การดำเนินงานและการประเมินผล ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่สารสนเทศ และการเผยแพร่ด้วยสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51