1202212Information Repacking
การปรับแต่งสารสนเทศ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนการปรับแต่งสารสนเทศ ปัจจัยเกื้อกูลการปรับแต่งสารสนเทศ การกำหนดและการศึกษากลุ่มเป้าหมายเพื่อการปรับแต่งสารสนเทศ การจัดเข้าชุดสารสนเทศที่ปรับแต่งแล้ว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปรับแต่งและการกระจายสารสนเทศที่ปรับแต่งแล้ว 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54