1202210Computer Graphics in Information Work
คอมพิวเตอร์กราฟิคในงานสารสนเทศ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิค เพื่อนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่างๆ เน้นการสร้างโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำกราฟิคภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ เสียง และเทคนิคพิเศษต่างๆ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53