1202209Local Information Management
การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิธีการจัดการ การพัฒนา การวางรูปแบบ การวิเคราะห์ การจัดหาทรัพยากร การจัดเก็บและค้นคืนการบริการสารสนเทศท้องถิ่น โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการดำเนินงาน Methods of management development laying forms analysis provisions of resources storing and
retrieving data and local information service using Information Technology (IT) to assist in operation.


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52