1202208Record Management
การจัดระเบียบเอกสาร
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาแนวทางการรวบรวม การจัดเก็บ และการจัดการระเบียบเอกสารทุกประเภทขององค์กร เพื่อให้สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทันต่อความต้องการใช้งาน 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53