1202206Information Resource Management
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาการจัดการทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆแหล่งผลิตและการเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หลักการ กระบวนการ และวิธีการจัดหาสารสนเทศ การคัดเลือก การสั่งซื้อ การขอแลกเปลี่ยน
การตรวจรับการประเมินทรัพยากรด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51