1202205Users Studies
การศึกษาผู้ใช้
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการศึกษาผู้ใช้สารสนเทศ วัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศของผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งนี้โดยการผสมผสานแนวคิดทางจิตวิทยาของการให้บริการสารสนเทศ ตลอดจนพฤติกรรมการใช้และความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศ โดยอาศัยการวิจัย 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54