1202202Business Information Management
การจัดการสารสนเทศธุรกิจ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาถึงทฤษฎีและแนวคิดทางด้านการดำเนินการ การจัดการเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านสารสนเทศหรือธุรกิจที่ใช้สารสนเทศเป็นหลัก การตลาดสารสนเทศ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51