1202117Introduction to Information Science
สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และกรรมวิธีของสารสนเทศศาสตร์ ความหมาย ธรรมชาติและคุณลักษณะของสารสนเทศ และความสำคัญของสารสนเทศที่มีต่อสังคม ระบบสารสนเทศ ความหมาย ประเภท องค์ประกอบและการดำเนินงาน


Definition, theory, method and process of information science, definition, nature and qualities of information, importance of information for society, definition, type, component and process of information system.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215