1202115English Language for Information Work
ภาษาอังกฤษสำหรับงานสารสนเทศ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนที่เกี่ยวข้องกับงานสารสนเทศเพื่อให้สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ


Listenning, speaking, reading and writing English language skills relating to information work and for effective communication in the profession.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215