1202114Digital Information Development 2
การพัฒนาสารสนเทศดิจิทัล 2
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1202113

Course Description
แนวคิด หลักการ ความสำคัญ และบทบาทของสารสนเทศดิจิทัลในรูปแบบของสื่อประสมองค์ประกอบและขั้นตอนการสร้างและพัมนาสื่อประสม การนำเสนอ การออกแบบและการพัฒนาสื่อประสมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูล และซีดีรอม ฯลฯ อุปกรณ์และวิธีใช้อุปกรณ์สื่อประสม โปรแกรมประยุกต์หรือ
โปรแกรมภาษาที่ใช้สร้างและพัฒนาสื่อประสม

Concept, theory, importance and role of multimedia information, component and process of multimedia production, presentation, design and development of various multimedia, database and CD-ROM, hardware and accessories usage, application and programming of
multimedia design and development.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215