1202113Digital Information Development 1
การพัฒนาสารสนเทศดิจิทัล 1
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การพัฒนาสารสนเทศดิจิทัล โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อการนำเสนอสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและเทคนิคพิเศษในการออกแบบและตกแต่งกราฟิก ภาพ ภาพเคลื่อนไหว และตัวอักษร


Digital information development using computer for various styling information presentations, using application programs and special effects for graphic design with images, animation and characters.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215