1202111Web Design in Information Work
การออกแบบเว็บในงานสารสนเทศ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการออกแบบ การเผยแพร่เอกสารบนเว็บด้วยการใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล, ซีเอสเอส, จาวา สคริป และรูปแบบภาษาอื่น ตลอดจนการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการสร้างเว็บ ประโยชน์และการประยุกต์ใชงานเว็บ


Principles of web design, document dissemination on the World Wide Web using HTML, CSS,JavaScript and various styling languages and tools, implications of web design and usability.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215