1202107Introduction to Communication
การสื่อสารเบื้องต้น
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายการสื่อสาร องค์ประกอบ โครงสร้างและกระบวนการสื่อสารทฤษฎีการสื่อสาร ความสำคัญของการสื่อสารในงานสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ในงานสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารและสภาพปัญหาของการสื่อสารในงานสารสนเทศ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54