1202105Introduction to Computer and Information Science
คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเบื้องต้น
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานสารสนเทศ การใช้ซอฟท์แวร์ประยุกต์ในงานสารสนเทศ ผลจากการใช้คอมพิวเตอร์กับงานสารสนเทศ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52