1202104Introduction to Information Science
สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการของสารสนเทศศาสตร์ ประเภท และรูปแบบสารสนเทศ และความสำคัญของสารสนเทศที่มีต่อสังคม 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53