1202103Language for Information Work 2
ภาษาสำหรับงานสารสนเทศ 2
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกการสรุปการจับใจความ การตีความภาษา การย่อความ สรุปหัวเรื่อง เพื่อจะได้รู้จักนำมาจัดดำเนินงานในงานสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51