1202102Language for Information Work 1
ภาษาสำหรับงานสารสนเทศ 1
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกการอ่านข้อความ ตีความ แปลความ สรุปความภาษาอังกฤษจากเอกสาร วัสดุไม่ตีพิมพ์ รวมทั้งฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสารสนเทศ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51