1201463Management Information Systems Senior Project 1
โครงงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หน่วยกิต1 (0-2-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ให้นิสิตพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรตามที่เสนอ Proposal ไว้ใน Senior Project 1 แล้วนำเสนอผลการพัฒนาต่อกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ/ผู้เชี่ยวชาญ และผู้สนใจ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54